Tĩnh Tâm Mùa Chay 2006

L.m. Phanxico Xavie Uông Quang Lượng Ḍng Chúa Cứu Thế

Thứ Năm, 23 Tháng 3 từ 7:00pm - 9:00pm

ĐỀ TÀI: "Thập Giá: Chúa Nói Ǵ Với Tôi"

Thứ Saú, 24 Tháng 3 từ 7:00pm - 9:00pm

ĐỀ TÀI: "Chúa Mời Gọi (Thách Đố)-Tha Thứ Cho Nhau"

Thứ Bảy, 25 Tháng 3 Giảng Trong Thánh Lễ 6:30pm

ĐỀ TÀI: "Chúa Sai Tôi Đi"

Phép Lành Ṭa Thánh Đặc Biệt Cho Những Ai Tham Dự Đủ 3 Ngày

Xem H́nh Ảnh