St. Columban Catholic Church

10801 Stanford St.

Garden Grove. CA 92840

Tel. 714 - 534-1174

Chương Tŕnh Thánh Lễ

Thứ Hai - Thứ Sáu: 6:30 & 8:30am English
Thứ Ba: 7:00pm

Tiếng Việt

Thứ Sáu Đâù Tháng: 7:00pm Tiếng Việt
Thứ Bảy: 8:30am English
5:30pm 6:30pm English
Chuá Nhật:    
6:30am      Tiếng Việt 1:00pm     Spanish  
8:00am      English 3:15pm     English  
9:30am      English 5:15pm     Giới Trẻ  
11:15am    English 7:00pm     Tiếng Việt  
 

 

 
 

Chầu Thánh Thể

 
 

 

 

9:00am đến 9:00pm Thứ Ba hàng tuần

 

Giải Tội

 
 

Thứ Ba:

7:30-8:30pm

 
 

Thứ Bảy:

9:00pm

 
 
Giáo Lư và Các Nghi Thức
 
Giáo lư Trẻ em: Sơ Rosemary Hồng     534-2203
Nghi Thức Lễ Cưới: C. Phương Lan     750-4684