LỊCH PHỤNG VỤ 2006
NĂM SỐNG LỜI CHA

Thng 1 Năm 2006
Cha Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Su Thứ Bảy
1

Lễ Đức Maria Mẹ Thin Cha
 
2

Th. Cả Basil v Gregory Nazianzen, Gim Mục/Tiến Sĩ
 
3

Thứ Ba tuần II Giang Sinh
 
4

Th. Elizabeth Ann Seton
 
5

Th. John Neumann, Gim Mục
 
6

 Cp. Andre Bessette, Tu Sĩ
 
7

 Th. Raymond of Penyafort, Linh Mục
 
8

Lễ Trọng Lễ Hiển Linh
 
9

Lễ Knh Cha Gisu Chịu Php Rửa
 
10

Thứ Ba tuần I Quanh Năm
 
11

Thứ Tư tuần I Quanh Năm
 
12

Thứ Năm tuần I Quanh Năm
 
13

 Th. Hilary, Gim Mục/Tiến Sĩ
 
14

Thứ Bảy tuần I Quanh Năm
 
15

Cha Nhật II Quanh Năm
 
16

Thứ Hai tuần II Quanh Năm
 
17

Th. Anthony, Ab
 
18

Thứ Tư tuần II Quanh Năm
Tuần cầu hiệp nhất Kit gio
19

Thứ Năm tuần II Quanh Năm
 
20

 Th. Fabian, Gio Hong/Tử Đạo; Sebastian, Tử Đạo
 
21

Th. Agnes, Đồng Trinh/Tử Đạo
 
22

Cha Nhật III Quanh Năm
 
23

Thứ Hai tuần III Quanh Năm
 
24

Th. Francis de Sales, Gim Mục/Tiến Sĩ
 
25

Lễ Knh Th. Phal, Tng Đồ trở lại
 
26

Th. Timothy v Titus, Gim Mục
 
27

 Th. Angela Merici, Đồng Trinh
 
28

Th. Thomas Aquinas, Linh Mục/Tiến Sĩ
 
29

Cha Nhật IV Quanh Năm
 
30

Thứ Hai tuần IV Quanh Năm
 
31

Th. John Bosco, Linh Mục
 

 

 

Thng 2 Năm 2006
Cha Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Su Thứ Bảy

 

 

 
1

Thứ Tư tuần IV Quanh Năm
 
2

Lễ Knh Đức Mẹ Dng Cha Vo Đền Thnh
 
3

 Th. Blase, Gim Mục/Tiến Sĩ; Ansgar, Gim Mục
 
4

Thứ Bảy tuần IV Quanh Năm
 
5

Cha Nhật V Quanh Năm
 
6

Th. Paul Miki v Cc bạn Tử Đạo
 
7

Thứ Ba tuần V Quanh Năm
 
8

 Th. Jerome Emiliani
 
9

Thứ Năm tuần V Quanh Năm
 
10

Th. Scholastica, Đồng Trinh
 
11

 Đức Mẹ L Đức
 
12

Cha Nhật VI Quanh Năm
 
13

Thứ Hai tuần VI Quanh Năm
 
14

Th. Cyril, Đan Sĩ, v Methodius, Gim Mục
Valentine's day
15

Thứ Tư tuần VI Quanh Năm
 
16

Thứ Năm tuần VI Quanh Năm
 
17

 Bảy Thnh Lập Dng Ti Tớ Đức Mẹ
 
18

Thứ Bảy tuần VI Quanh Năm
 
19

Cha Nhật VII Quanh Năm
 
20

Thứ Hai tuần VII Quanh Năm
 
21

 Th. Peter Damian, Gim Mục/Tiến Sĩ
 
22

Lễ Knh To Thnh Phr, Tng Đồ
 
23

Th. Polycarp, Gim Mục/Tử Đạo
 
24

Thứ Su tuần VII Quanh Năm
 
25

Thứ Bảy tuần VII Quanh Năm
 
26

Cha Nhật VIII Quanh Năm
 
27

Thứ Hai tuần VIII Quanh Năm
 
28

Thứ Ba tuần VIII Quanh Năm
 
 

 

 

 

Thng 3 Năm 2006
Cha Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Su Thứ Bảy

 

 

 
1

Lễ Tro


 
2

Thứ Năm sau Lễ Tro
 
3

Cp. Katharine Drexel, Đồng Trinh

 
4

Th. Casimir
 
5

Cha Nhật I Ma Chay
 
6

Thứ Hai tuần I Ma Chay
 
7

Th. Perpetua v Felicity, Tử Đạo
 
8

Th. John of God, Tu Sĩ
 
9

Th. Frances of Rome, Tu Sĩ
 
10

Thứ Su tuần I Ma Chay

 
11

Thứ Bảy tuần I Ma Chay
 
12

Cha Nhật II Ma Chay
 
13

Thứ Hai tuần II Ma Chay
 
14

Thứ Ba tuần II Ma Chay
 
15

Thứ Tư tuần II Ma Chay
 
16

Thứ Năm tuần II Ma Chay
 
17

Th. Patrick, Tiến Sĩ

 
18

Th. Cyril of Jerusalem, Gim Mục/Tiến Sĩ
 
19

Cha Nhật III Ma Chay
 
20

Lễ Trọng Th. Giuse Bạn Đức Mẹ Maria
 
21

Thứ Ba tuần III Ma Chay
 
22

Thứ Tư tuần III Ma Chay
 
23

Th. Turibius de Mogrovejo, Gim Mục
 
24

Thứ Su tuần III Ma Chay

 
25

Lễ Trọng Lễ Truyền Tin
 
26

Cha Nhật IV Ma Chay
 
27

Thứ Hai tuần IV Ma Chay
 
28

Thứ Ba tuần IV Ma Chay
 
29

Thứ Tư tuần IV Ma Chay
 
30

Thứ Năm tuần IV Ma Chay
 
31

Thứ Su tuần IV Ma Chay

 

 

 

Thng 4 Năm 2006
Cha Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Su Thứ Bảy
  1

Thứ Bảy tuần IV Ma Chay
 
2

Cha Nhật V Ma Chay
 
3

Thứ Hai tuần V Ma Chay
 
4

Th. Isidore, Gim Mục/Tiến Sĩ
 
5

Th. Vincent Ferrer, Linh Mục
 
6

Thứ Năm tuần V Ma Chay
 
7

Th. John Baptist de la Salle, Linh Mục

 
8

Thứ Bảy tuần V Ma Chay
 
9

Cha Nhật Lễ L
 
10

Thứ Hai Tuần Thnh
 
11

Thứ Ba Tuần Thnh
 
12

Thứ Tư Tuần Thnh
 
13

Thứ Năm Tuần Thnh
 
14
Thứ Su Tuần Thnh


Cửu Nhật Lng Thương Xt
15

Thứ Bảy Tuần Thnh
Cửu Nhật Lng Thương Xt
16

Cha Nhật I Phục Sinh
Cửu Nhật Lng Thương Xt
17

Thứ Hai tuần bt nhật Phục Sinh
Cửu Nhật Lng Thương Xt
18

Thứ Ba tuần bt nhật Phục Sinh
Cửu Nhật Lng Thương Xt
19

Thứ Tư tuần bt nhật Phục Sinh
Cửu Nhật Lng Thương Xt
20

Thứ Năm tuần bt nhật Phục Sinh
Cửu Nhật Lng Thương Xt
21

Thứ Su tuần bt nhật Phục Sinh
Cửu Nhật Lng Thương Xt
22

Thứ Bảy tuần bt nhật Phục Sinh
Cửu Nhật Lng Thương Xt
23

Cha Nhật II Phục Sinh
Lễ Lng Thương Xt
24

 Th. Fidelis of SiGim Mụcaringen, Linh Mục/Tử Đạo
 
25

Lễ Knh Th. Mark, Thnh Sử
 
26

Thứ Tư tuần II Phục Sinh
 
27

Thứ Năm tuần II Phục Sinh
 
28

 Th. Peter Chanel, Linh Mục/Tử Đạo
 
29

Th. Catherine of Siena, Đồng Trinh/Tiến Sĩ
 
30

Cha Nhật III Phục Sinh
 

 

 

Thng 5 Năm 2006
Cha Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Su Thứ Bảy

 
1

 Th. Thnh Giuse Thợ
 
2

Th. Athanasius, Gim Mục/Tiến Sĩ
 
3

Lễ Knh Th. Philip & James, Tng Đồ
 
4

Thứ Năm tuần III Phục Sinh
 
5

Thứ Su tuần III Phục Sinh
 
6

Thứ Bảy tuần III Phục Sinh
 
7

Cha Nhật IV Phục Sinh
Ngy cầu cho Ơn gọi
8

Thứ Hai tuần IV Phục Sinh
 
9

Thứ Ba tuần IV Phục Sinh
 
10

Thứ Tư tuần IV Phục Sinh
 
11

Thứ Năm tuần IV Phục Sinh
 
12

 Th. Nereus v Achilleus, Pancras, Tử Đạo
 
13

Thứ Bảy tuần IV Phục Sinh
Knh Đức Mẹ Fatima
14

Cha Nhật V Phục Sinh
Ngy Hiền Mẫu
15

 Th. Isidore, Nng Dn
 
16

Thứ Ba tuần V Phục Sinh
 
17

Thứ Tư tuần V Phục Sinh
 
18

 John I, Gio Hong/Tử Đạo
 
19

Thứ Su tuần V Phục Sinh
 
20

 Th. Bernardine of Siena, Linh Mục
 
21

Cha Nhật VI Phục Sinh
 
22

Thứ Hai tuần VI Phục Sinh
 
23

Thứ Ba tuần VI Phục Sinh
 
24

Thứ Tư tuần VI Phục Sinh
 
25

Lễ Trọng Cha Gisu Ln Trời
 
26

Th. Philip Neri, Linh Mục
 
27

 Th. Augustine of Canterbury, Gim Mục
 
28

Cha Nhật VII Phục Sinh
 
29

Thứ Hai tuần VII Phục Sinh
Memorial day
30

Thứ Ba tuần VII Phục Sinh
 
31

Lễ Knh Đức Mẹ thăm viếng B Th. Isave
 

 

 

Thng 6 Năm 2006
Cha Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Su Thứ Bảy
  1

Th. Justin, Tử Đạo
 
2

 Th. Marcellinus v Peter, Tử Đạo
 
3

Th. Charles Lwanga v Cc bạn Tử Đạo
 
4

Cha Thnh Thần Hiện Xuống
 
5

Th. Boniface, Gim Mục/Tử Đạo
 
6

 Th. Norbert, Gim Mục
 
7

Thứ Tư tuần IX Quanh Năm
 
8

Thứ Năm tuần IX Quanh Năm
 
9

 Th. Ephrem, Ph Tế/Tiến Sĩ
 
10

Thứ Bảy tuần IX Quanh Năm
 
11

Lễ Cha Ba Ngi
 
12

Thứ Hai tuần X Quanh Năm
 
13

Th. Anthony of Padua, Linh Mục/Tiến Sĩ
 
14

Thứ Tư tuần X Quanh Năm
 
15

Thứ Năm tuần X Quanh Năm
 
16

Thứ Su tuần X Quanh Năm
 
17

Thứ Bảy tuần X Quanh Năm
 
18

Knh Mnh Mu Thnh
Ngy Hiền phụ
19

 Th. Romuald, Tu Viện Trường
 
20

Thứ Ba tuần XI Quanh Năm
 
21

Th. Aloysius Gonzaga, Tu Sĩ
 
22

 Th. Paulinus of Nola, Gim Mục; John Fisher, Gim Mục/Tử Đạo v Thomas More, Tử Đạo
 
23

Lễ Trọng Knh Tri Tim Cha Gisu
 
24

Lễ Trọng Sinh Nhật Th. Gioan
 
25

Cha Nhật XII Quanh Năm
 
26

Thứ Hai tuần XII Quanh Năm
 
27

 Th. Cyril of Alexandria, Gim Mục/Tử Đạo
 
28

Th. Irenaeus, Gim Mục/Tử Đạo
 
29

Lễ Trọng Th. Peter v Paul, Tng Đồ
 
30

 Cc Thnh Tử Đạo Tin Khởi Roma
 

 

 

Thng 7 Năm 2006
Cha Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Su Thứ Bảy
  1

 Cp. Junipero Serra, Linh Mục Dng
 
2

Cha Nhật XIII Quanh Năm
 
3

Lễ Knh Th. Thomas, Tng Đồ
 
4

 Th. Elizabeth of Portugal
Lễ Độc Lập
5

 Th. Anthony Zaccaria, Linh Mục
 
6

 Th. Maria Goretti, Đồng Trinh/Tử Đạo
 
7

Thứ Su tuần XIII Quanh Năm
 
8

Thứ Bảy tuần XIII Quanh Năm
 
9

Cha Nhật XIV Quanh Năm
 
10

Thứ Hai tuần XIV Quanh Năm
 
11

Th. Benedict, Tu Viện Trường
 
12

Thứ Tư tuần XIV Quanh Năm
 
13

 Th. Henry
 
14

Cp. Kateri Tekakwitha, Đồng Trinh
 
15

Th. Bonaventure, Gim Mục/Tiến Sĩ
 
16

Cha Nhật XV Quanh Năm
 
17

Thứ Hai tuần XV Quanh Năm
 
18

Thứ Ba tuần XV Quanh Năm
 
19

Thứ Tư tuần XV Quanh Năm
 
20

Thứ Năm tuần XV Quanh Năm
 
21

 Th. Lawrence of Brindisi, Linh Mục/Tiến Sĩ
 
22

Th. Mary Magdalene
 
23

Cha Nhật XVI Quanh Năm
 
24

Thứ Hai tuần XVI Quanh Năm
 
25

Lễ Knh Th. James, Tng Đồ
 
26

Th. Joachim v Ann, thn phụ mẫu Đức Mẹ
 
27

Thứ Năm tuần XVI Quanh Năm
 
28

Thứ Su tuần XVI Quanh Năm
 
29

Th. Martha
 
30

Cha Nhật XVII Quanh Năm
 
31

Th. Ignatius of Loyola, Linh Mục
 

 

 

Thng 8 Năm 2006
Cha Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Su Thứ Bảy

 

 
1

Th. W Alphonsus Liguori, Gim Mục/Tiến Sĩ
 
2

 Th. Eusebius of Vercelli, Gim Mục
 
3

Thứ Năm tuần XVII Quanh Năm
 
4

Th. John Vianney, Linh Mục
 
5

 Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức B
 
6

Lễ Knh Cha Gisu Biến Hnh
 
7

 Th. Sixtus II, Gh v cc Bạn Tử Đạo; Cajetan, Linh Mục
 
8

Th. Dominic, Linh Mục
 
9

Thứ Tư tuần XVIII Quanh Năm
 
10

Lễ Knh Th. Lawrence, Tiến Sĩ/Tử Đạo
 
11

Th. Clare, Đồng Trinh
 
12

Thứ Bảy tuần XVIII Quanh Năm
 
13

Cha Nhật XIX Quanh Năm
 
14

Th. Maximilian Kolbe, Linh Mục/Tử Đạo
 
15

Lễ Trọng Đức Mẹ Hồn Xc Ln Trời
 
16

 Th. Stephen of Hungary
 
17

Thứ Năm tuần XIX Quanh Năm
 
18

 Th. Jane Frances de Chantal, Tu Sĩ
 
19

 Th. John Eudes, Linh Mục
 
20

Cha Nhật XX Quanh Năm
 
21

Th. Pius X, Gio Hong
 
22

Queenship of Mary
 
23

 Th. Rose of Lima, Đồng Trinh
 
24

Lễ Knh Th. Bartholomew, Tng Đồ
 
25

 Th. Louis of France; Joseph Calasanz, Linh Mục
 
26

Thứ Bảy tuần XX Quanh Năm
 
27

Cha Nhật XXI Quanh Năm
 
28

Th. Augustine, Gim Mục/Tiến Sĩ
 
29

Lễ Th. Gioan Tẩy Giả bị chm đầu
 
30

Thứ Tư tuần XXI Quanh Năm
 
31

Thứ Năm tuần XXI Quanh Năm
 

 

 

Thng 9 Năm 2006
Cha Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Su Thứ Bảy
  1

Thứ Su tuần XXI Quanh Năm
 
2

Thứ Bảy tuần XXI Quanh Năm
 
3

Cha Nhật XXII Quanh Năm
 
4

Thứ Hai tuần XXII Quanh Năm
Lễ Lao động
5

Thứ Ba tuần XXII Quanh Năm
 
6

Thứ Tư tuần XXII Quanh Năm
 
7

Thứ Năm tuần XXII Quanh Năm
 
8

Lễ Knh Sinh Nhật Đức Mẹ
 
9

Th. Peter Claver, Linh Mục
 
10

Cha Nhật XXIII Quanh Năm
 
11

Thứ Hai tuần XXIII Quanh Năm
 
12

Thứ Ba tuần XXIII Quanh Năm
 
13

Th. John Chrysostom, Gim Mục/Tiến Sĩ
 
14

Lễ Knh Tn Vinh Thnh Gi
 
15

Đc Mẹ Sầu Bi
 
16

Th. Cornelius, Gio Hong/Tử Đạo v Cyprian, Gim Mục/Tử Đạo
 
17

Cha Nhật XXIV Quanh Năm
 
18

Thứ Hai tuần XXIV Quanh Năm
 
19

 Th. Janurius, Gim Mục/Tử Đạo
 
20

Th. Andrew Kim, Linh Mục/Tử Đạo, Paul Chong, v cc Bạn Tử Đạo
 
21

Lễ Knh Th. Matthew, Tng Đồ Thnh Sử
 
22

Thứ Su tuần XXIV Quanh Năm
 
23

Thứ Bảy tuần XXIV Quanh Năm
Thnh Pi
24

Cha Nhật XXV Quanh Năm
 
25

Thứ Hai tuần XXV Quanh Năm
 
26

 Th. Cosmas v Damian, Mm
 
27

Th. Vincent de Paul, Linh Mục
 
28

 Th. Wenceslaus, Lawrence Ruiz v cc Bạn Tử Đạo
 
29

Lễ Knh Th. Michael, Gabriel, v Raphael, Tổng Lnh Thin Thần
 
30

Th. Jerome, Linh Mục/Tiến Sĩ
 

 

Thng 10 Năm 2006
Cha Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Su Thứ Bảy
1

Cha Nhật XXVI Quanh Năm
 
2

Thin thần Bản mệnh Guardian Angles
 
3

Thứ Ba tuần XXVI Quanh Năm
 
4

Th. Francis of Assisi, Tu Sĩ
 
5

Thứ Năm tuần XXVI Quanh Năm
 
6

 Th. Bruno, Linh Mục; Cp. Marie Rose Durocher, Đồng Trinh
 
7

Đức Mẹ Mn Ci
 
8

Cha Nhật XXVII Quanh Năm
 
9

 Th. Denis, Gim Mục John Leonardi, Linh Mục v cc Bạn Tử Đạo
 
10

Thứ Ba tuần XXVII Quanh Năm
 
11

Thứ Tư tuần XXVII Quanh Năm
 
12

Thứ Năm tuần XXVII Quanh Năm
 
13

Thứ Su tuần XXVII Quanh Năm
 
14

 Th. Callistus I, Gio Hong/Tử Đạo
 
15

Cha Nhật XXVIII Quanh Năm
 
16

 Th. Hedwig, Tu Sĩ; Margaret Mary Alacoque, Đồng Trinh
 
17

Th. Ignatius of Antioch, Gim Mục/Tử Đạo
 
18

Lễ Knh Th. Luke, Evangelist
 
19

Th. Isaac Jogues v John de Brebeuf v cc Bạn Tử Đạo
 
20

 Th. Paul of the Cross, Linh Mục
 
21

Thứ Bảy tuần XXVIII Quanh Năm
 
22

Cha Nhật XXIX Quanh Năm
 
23

 Th. John of Capistrano, Linh Mục
 
24

 Th. Anthony Claret, Tiến Sĩ
 
25

Thứ Tư tuần XXIX Quanh Năm
 
26

Thứ Năm tuần XXIX Quanh Năm
 
27

Thứ Su tuần XXIX Quanh Năm
 
28

Lễ Knh Th. Simon v Jude, Tng Đồ
 
29

Cha Nhật XXX Quanh Năm
 
30

Thứ Hai tuần XXX Quanh Năm
 
31

Thứ Ba tuần XXX Quanh Năm
 

 

 

Thng 11 Năm 2006
Cha Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Su Thứ Bảy

 

 

 
1

Lễ Trọng Lễ Cc Thnh
 
2

Lễ Knh Cc Đảnh Linh Hồn
 
3

 Th. Martin de Porres, Tu Sĩ
 
4

Th. Charles Borromeo, Tiến Sĩ
 
5

Cha Nhật XXXI Quanh Năm
 
6

Thứ Hai tuần XXXI Quanh Năm
 
7

Thứ Ba tuần XXXI Quanh Năm
 
8

Thứ Tư tuần XXXI Quanh Năm
 
9

Lễ Knh Lễ cung hiền đền thờ Th. Gioan Latran
 
10

Th. Leo the Great, Gio Hong/Tiến Sĩ
 
11

Th. Martin of Tours, Tiến Sĩ
 
12

Cha Nhật XXXII Quanh Năm
 
13

Th. Frances Xavier Cabrini, Đồng Trinh
 
14

Thứ Ba tuần XXXII Quanh Năm
 
15

 Th. Albert the Great, Gim Mục/Tiến Sĩ
 
16

 Th. Margaret of Scotland; Gertrude, Đồng Trinh
 
17

Th. Elizabeth of Hungary, Tu Sĩ
 
18

 Lễ cung hiến đền thờ Th. Phr & Phaol Tử Đạo
 
19

Cha Nhật XXXIII Quanh Năm
 
20

Thứ Hai tuần XXXIII Quanh Năm
 
21

Lễ Đức Mẹ dng mnh v Đền Thnh
 
22

Th. Cecilia, Đồng Trinh/Tử Đạo
 
23

 Th. Clement I, Gio Hong; Columban, Tu Viện Trường; Cp. Miguel Pro, Linh Mục
Lễ Tạ Ơn
24

Th. Andrew Dũng-Lạc, Linh Mục, v cc bạn Tử Đạo Việt Nam
 
25

Thứ Bảy tuần XXXIII Quanh Năm
 
26

Lễ Trọng Cha Kit Vua
 
27

Thứ Hai tuần XXXIV Quanh Năm
 
28

Thứ Ba tuần XXXIV Quanh Năm
 
29

Thứ Tư tuần XXXIV Quanh Năm
 
30

Lễ Knh Th. Andrew, Tng Đồ
 

 

 

Thng 12 Năm 2006
Cha Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Su Thứ Bảy
  1

Thứ Su tuần XXXIV Quanh Năm
 
2

Thứ Bảy tuần XXXIV Quanh Năm
 
3

Cha Nhật I Ma Vọng
 
4

 Th. John Damascene, Linh Mục/Tiến Sĩ
 
5

Thứ Ba tuần I Ma Vọng
 
6

 Th. Nicholas, Tiến Sĩ
 
7

Th. Ambrose, Gim Mục/Tiến Sĩ
 
8

Lễ Trọng Lễ Đức Mẹ V Nhiễm Nguyn Tội
 
9

 Cp. Juan Diego
 
10

Cha Nhật II Ma Vọng
 
11

 Th. Damasus I, Gio Hong
 
12

Lễ Đức Mẹ Guadalupe
 
13

Th. Lucy, Đồng Trinh/Tử Đạo
 
14

Th.Gioan Thnh Gi, Linh Mục/Tiến Sĩ
 
15

Thứ Su tuần II Ma Vọng
 
16

Thứ Bảy tuần II Ma Vọng
 
17

Cha Nhật III Ma Vọng
 
18

Thứ Hai tuần III Ma Vọng
 
19

Thứ Ba tuần III Ma Vọng
 
20

Thứ Tư tuần III Ma Vọng
 
21

 Th. Peter Canisius, Linh Mục/Tiến Sĩ
 
22

Thứ Su tuần III Ma Vọng
 
23

 Th. John of Kanty, Linh Mục
 
24

Cha Nhật IV Ma Vọng
 
25

Ging Sinh
 
26

Lễ Knh Th. Stephen, Tử Đạo
 
27

Lễ Knh Th. John, Tng Đo Thnh Sử
 
28

Lễ Knh Cc Thnh Anh Hi
 
29

 Th. Thomas Becket, Gim Mục/Tử Đạo
 
30

Thứ 7 tuần bt nhật Ging Sinh
 
31

Lễ Thnh Gia