Được sự cho phép của
Lm Pascal Nguyễn Ngọc Tính, OFM đại diện Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Mạng Lưới Cầu Nguyện
xin trân trọng giới thiệu đến Quư vị:

Toàn bộ Kinh Thánh
Cựu Ước
"Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Ki-tô" Thánh Giê-rô-ni-mô.

 

CỰU ƯỚC

Dẫn Nhập
Sáng Thế Kư
Xuất Hành
Lêvi
Dân Số
Đệ Nhị Luật 
Giôsuê 
Thủ Lănh
Rút
Samuen 1
Samuen 2
Các Vua 1
Các Vua 2
Sử Biên 1
Sử Biên 2
Ét Ra 
N
ơkhemia
Tôbia 
Giuđitha
Étte
Macabê 1
Macabê 2
Gióp
Thánh V
ịnh
Châm Ngôn
Giảng Viên
Diễm Ca
Khôn Ngoan
Huấn Ca
Isaia
Giêmêria
Aica
Barúc
Edêkien
Đanien
Hôsê
Giôen
Amốt
Ôvadia
Giôna
Mikha
Nakhum
Khabarúc
Xôphônia
Khácgai
Đacaria
Malakhi