KH NGOẠI VỤ

Ban Văn Ha . Nguyễn Văn Long 714-321-6780
Ban X Hội . Nguyễn Tấn Tuấn 714-952-3414
Ban Gia Đnh . Bi Văn Hưng 714-636-6098
Ban Truyền Thng A. Nguyễn Văn Long 714-537-7292
Ban Trật Tự A. Nguyễn Hữu Phc 714-775-7415
Ban Tổng Vụ A. Tạ Văn Tạo 714-724-5684
Ban Tang Chế . Nguyễn Liễu 714-839-6740
Hội Phụ Huynh A. Bi Văn Đng 714-530-4589