Chương Tŕnh Mục Vụ Các Cộng Đoàn Thuộc Giáo Phận Orange
Cộng Đoàn Anaheim - St. Boniface  Church
120N Janss St., Anaheim, CA 92805
(Bản Đồ)
Tel.: (714) 563-1887 / 956-3110
Web site: Http://www.CDAnaheim.org
Quản Nhiệm:  
Lễ Chúa  Nhật:  
Lễ Thứ Sáu đầu tháng:
Giải Tội: 
Rửa Rội: 

Văn Pḥng Giáo Lư:
 
LM Nguyễn Quang Tùng
6:30PM  Thứ Bảy
8:00PM
6:00-7:00PM Thứ Sáu; 3:30-4:30PM Thứ Bảy
3:30PM Chúa  Nhật thứ 2 mỗi tháng (xin hẹn trước 1 tháng)
Sr. Cecilia Thu Mai, LHC (714)956-3110 x 120
CĐ St. Barbara - St. Barbara Church
730S Euclid, Santa Ana, CA  92704
(Bản Đồ)
Tel.: (714)775-7733  / 775-9465
 
Web site: Http://www.CDStBarbara.org
Quản Nhiệm:  

Lễ Chúa  Nhật:  
Lễ VN hằng ngày:
Giải Tội: 
Rửa Rội: 
Văn Pḥng Giáo Lư:
LM Phạm Ngọc Hùng (RevHung.Pham@vnco.org)
LM Đinh Viết Thục (RevThuc.Dinh@vnco.org)
5:00PM & 7:00PM Thứ Bảy -  6:30AM & 4:00PM Chúa Nhật
6:30AM Thứ Hai, Tư, Năm; 5:30PM Thứ Ba,  Sáu 
6:15-7:15PM Thứ Sáu; 73:30-8:45AM & 4:00-4:30PM Thứ Bảy
2:00PM  Chúa Nhật đầu tháng
Sr. Nguyễn Trang Theresa, LHC (714)775-9475
CĐ ST. Columban - St. Columban Church
10801  Stanford, Garden Grove, CA 92840
(Bản Đồ)
Tel.: (714) 534-1823 / 534-1174
Web site: Http://www.CDStColumban.org
Quản Nhiệm:  

Lễ Chúa  Nhật:  
Lễ Thứ Sáu đầu  tháng:
Lễ VN hằng  tuần:
Giải Tội: 
Rửa  Rội: 
Văn Pḥng Giáo Lư:
L.M Nguyễn Văn Luân (RevLuan.Nguyen@vnco.org)
L.M Hoàng Quang Đức
6:30 p.m thứ Bảy - 6:30 a.m &  3:15 p.m & 7:00 p.m Chúa Nhật
7:00 p.m
7:00 p.m thứ Ba
9:00  p.m thứ Bảy, 3:30 PM Thứ Ba
3:30 p.m Thứ Bảy tuần thứ Ba và thứ Tư trong tháng
Sr. Phạm Xuân Trang, LHC (714)534-2203
CĐ COSTA MESA - St. John  The Baptist Church.
1015 Baker, Costa Mesa, CA 92626
(Bản Đồ)
Tel.: (714)  427-3938
Web site: Http://www.CDCostaMesa.org
Quản Nhiệm:  
Lễ Chúa Nhật:  
Giải  Tội: 
Rửa  Rội: 
Văn Pḥng Giáo Lư:
L.M  Nguyễn Linh Bảo (RevBao.Nguyen@vnco.org)
7:00 p.m thứ Bảy; 6:30 AM Chúa Nhật
7:30 p.m Thứ Năm; 3:30 Thứ Bảy Hằng tuần
Liên Lạc Cha Quản Nhiệm
Sr. Hoàng Thụy Tâm, LHC (714)546-4102
CĐ HUNTINGTON BEACH - St. Bonaventure Church
16400 Springdale, Huntington Beach, CA 92649
(Bản Đồ)
Tel.: (714)  846-3359 ext. 414 & 415
Web site: Http://www.CDHB.org
Quản Nhiệm:  
Lễ Chúa Nhật:  
Lễ VN hằng  tuần:
Giải  Tội: 
Rửa Rội: 

Văn Pḥng Giáo Lư:
L.M Raphael Xuân Nguyên (RevRaphael.Nguyen@vnco.org)
3:30 p.m Chúa Nhật
7:15 p.m thứ Sáu
4:00-5:00 p.m thứ Bảy
10:00  a.m thứ Bẩy đầu tháng
Sr. Ngyễn Thiên Thanh, LHC (714)846-3359 x834
CĐ ORANGE - La Purisima  Church.
11712 Hewes St, Orange, CA 92699
(Bản Đồ)
Tel.: (714)  771-7864 / 633-5800
Web site: Http://www.CDOrange.org
Quản Nhiệm:  
Lễ Chúa Nhật:  
Chầu Thánh  Thể:
Lễ Thứ Sáu đầu  tháng:
Giải  Tội: 
Rửa Rội: 
Văn pḥng giáo Lư
L.M Nguyễn Trần Tuấn Anh (RevAnh.Nguyen@vnco.org)
6:30 p.m thứ Bảy
7:00 p.m thứ Ba
6:00 p.m
3:30 p.m - 4:30 pm & 8:00 pm - 9:00 pm Thứ Bảy
10:00 a.m  thứ Bẩy đầu tháng
Sr. Trần Monica Phi, LHC (714)554-9385
CĐ ST. POLYCARP - St. Polycarp Church
8100 Chapman Ave. Stanton,  CA 90680
(Bản Đồ)
Tel.: (714) 893-2766
Web site: Http://www.CDStPolycarp.org
Quản Nhiệm:                                   
Lễ Chúa Nhật:  
Lễ Thứ Sáu  đầu tháng:
Giải Tội: 
Rửa Rội: 
Văn pḥng giáo Lư:
L.M  Chu Vinh Quang (chaquang@stpolycarp.org)
L.M Nguyễn Tiến  B́nh (btnguyen@socal.rr.com  )
7:00 p.m thứ Bảy & 5:00 p.m Chúa Nhật
6:30 p.m
4:00-5:00  p.m thứ Bảy
1:30 p.m Chuá Nhật thứ tư môĩ tháng
Sr. Hồ MaryPeace Tiến, LHC (714)892-4396
CĐ SADDLEBACK - St.  Nicholas Church
24252 El Toro Rd. Laguna Woods, CA 92653
(Bản Đồ)
Tel.: (949) 837-1090
Web site: Http://www.CDSaddleback.org
Quản Nhiệm:  
Lễ Chúa Nhật:  
Lễ Thứ Sáu  đầu tháng:
Giải Tội: 
Rửa Rội: 
Văn pḥng giáo Lư:
L.M Nguyễn Trung Tuấn (RevTuan.Nguyen@vnco.org)
5:00 p.m Chúa Nhật
7:30 p.m
3:30-4:30 p.m thứ Bảy
3:30 p.m  Chuá Nhật thứ hai môĩ tháng
Sr. Đinh Thùy Linh, LHC (714) 554-9385
CĐ TAM BIÊN - St.  Callistus Church
12921 Lewis St. Garden Grove, CA 92840
(Bản Đồ)
Tel.: (714) 971-3674 (Cha 
Tuyên) (714) 971-2141 (Cha Việt) Web site: Http://www.CDTamBien.org
Quản Nhiệm:  

Lễ Chúa Nhật:  
Lễ VN hằng  ngày:
Giải Tội: 
Rửa Rội: 
Văn pḥng giáo Lư:
L.M Nguyễn Văn Tuyên (RevTuyen.Nguyen@vnco.org)
L.M Hồ Trọng Việt (RevViet.Ho@vnco.org)
6:30 p.m thứ Bảy, 6:30 a.m, 1:00 p.m & 4:00 p.m  Chúa Nhật
5:30 p.m
3:30-4:30 p.m thứ Bảy
2:30 p.m Chuá Nhật thứ hai  môĩ tháng
Sr. Mai Xuân Thu, LHC (714) 750-5770
CĐ THÁNH LINH - Holy Spirit  Church
17270 Ward St. Fountain Valley, CA 92708
(Bản Đồ)
Tel.: (714)  968-1461
Web site: Http://www.CDThanhLinh.org
Quản Nhiệm:  
Lễ Chúa Nhật:  
Lễ Thứ Sáu  đầu tháng:
Giải Tội: 
Rửa Rội: 
Văn pḥng giáo Lư:
L.M Phạm Ngọc Tuấn (RevTuan.Pham@vnco.org)
8:00 p.m thứ Bảy - 1:30 p.m & 6:30 p.m Chúa Nhật
7:00 p.m
3:00-4:30  p.m thứ Bảy
1:30 p.m Chuá Nhật thứ ba môĩ tháng
Sr. Hoàng Thuận Agnes, LHC (714) 964-8767
CĐ TUSTIN - St. Cecilia  Church
1301 Sycamore Ave. Tustin, CA 92780
(Bản Đồ)
Tel.: (714) 544-3959 - (714)  544-3250
Web site: Http://www.CDTustin.org
Quản Nhiệm:  
Lễ Chúa Nhật:  
Lễ Thứ Sáu:
Giải Tội: 
Rửa Rội: 
Văn pḥng giáo Lư:
L.M Trần Văn Kiểm (RevKiem.Tran@vnco.org)
6:30 p.m thứ Bảy
6:00 p.m
3:30-5:00 p.m thứ Bảy
2:00 p.m Chuá Nhật đầu tháng
Sr. Nguyễn Phương Trâm, LHC (714) 838-4466
CĐ WESTMINSTER - Blessed Sacrament Church
14072 S. Olive.  Westminster, CA 92683
(Bản Đồ)
Tel.: (714) 893-3059 - (714) 892-4489
Web site: Http://www.CDWestminster.org
Quản Nhiệm:  
Lễ Chúa Nhật:  
Lễ VN hằng  ngày:
Lễ Thứ Sáu đầu tháng:
Giải Tội: 
Rửa  Rội: 
Văn pḥng giáo Lư:
L.M Nguyễn Đăng Đệ (RevDe.Nguyen@vnco.org)
L.M Nguyễn Kim Long
6:45 p.m thứ Bảy, 4:00 & 5:45 p.m Chúa Nhật
7:00 p.m thứ Hai, Tư và Năm
6:00 p.m
3:00-4:30 p.m thứ Bảy
2:00 p.m  Chuá Nhật thứ ba môĩ tháng
Sr. Nguyễn Hương Angeline, LHC (714) 897-2142
CĐ TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ - Immaculate Heart of Mary Church
1100 S. Center St., Santa Ana, CA. 92703
(Bản Đồ)
Tel.: (714) 926-4885 - (714) 751-5335
Web site: Http://www.CDTTVNDM.org
Quản Nhiệm:  
Lễ Chúa Nhật:  
Giải Tội: 
Rửa  Rội: 
L.M Phạm Quốc Tuấn (RevTuanQ.Pham@vnco.org)
5:00 p.m thứ Bảy
4:30 p.m thứ Bảy
4:00 p.m thứ Bảy
PHỤ TRÁCH GIÁO LƯ: Nữ Tu Mến  Thánh Giá.
920 N. Bewley St. Santa Ana, CA 92703
(Bản Đồ)
Tel (714) 554-9385 - Fax  (714) 554-5925
Email: Info@LoversHolyCrossLA.org Web Site: Http://www.LoversHolyCrossLA.org Giờ Làm Việc: 9:00 a.m -5:00 p.m từ Thứ Ba  đến Chuá Nhật

Đệ Tử Viện
1401 S. Sycamore St. Santa Ana, CA 92707
(Bản Đồ)
Tel: (714) 973-1961
 
Mục Vụ Giới trẻ Cộng Đồng
1538 N. Century Blvd.
Santa Ana, CA 92703
(Bản Đồ)
Tuyên Úy: LM Trần Đức Hùng Email: RevHung.Tran@vnco.org Tel.: (714) 554-3322