kiến đng gp về trang Web

Xin email về:

 

 

Email: mphan31@sbcglobal.net

          van.nguyen@vncatholic.org

 

 

 Mọi đng gp kiến B.T.T

Xin email về:

columbannguyen@yahoo.com

 

     

BAN THƯỜNG VỤ CỘNG ĐON ST. COLUMBAN

NHIỆM KỲ 2006-2008

Chủ Tịch . Phan Xun Mai 714-402-8551
Ph Nị Vụ . Nguyễn Đức Thắng 714-531-0920
Ph Ngoại Vụ . Nguyễn Phi Hng 714-534-2690
Thủ Quỹ C. Lm Thu Hải 714-454-3492
Thư K C. Phạm Hong Tuyết Lan 714-531-0764
Phụ T Thư K . Nguyễn Văn Long 714-537-7292
Phụ T Nội Vụ 1 . Vũ Văn Tn 714-590-9967
Phụ T Nội Vụ 2 . Trần Phc An 714-458-4362
Phụ T Ngoại Vụ 1 . H Đại Thắng 714-636-3889
Phụ T Ngoại Vụ 2 . Nguyễn Tường Vn 714-596-7366

BAN THƯỜNG VỤ CỘNG ĐON ST. COLUMBAN

NHIỆM KỲ 2004-2006

Chủ Tịch . Phan Đức Tạo 714-537-4531
Ph Nị Vụ . Trần Đức Tuấn 714-530-5208
Ph Ngoại Vụ . Nguyễn Văn Long 714-537-7292
Thủ Quỹ C. Mai Tm 714-596-7366
Thư K C. Phạm Hong Tuyết Lan 714-531-0764
Phụ T Nội Vụ . Vũ Văn Tn 714-590-9967
Phụ T Nội Vụ . Phan Xun Mai 714-402-8551
Phụ T Ngoại Vụ . H Đại Thắng 714-636-3889
Phụ T Ngoại Vụ C. Lm Thu Hải 714-454-3492

BAN THƯỜNG VỤ CỘNG ĐON ST. COLUMBAN

NHIỆM KỲ 2002-2004

Chủ Tịch . Phan Đức Tạo 714-537-4531
Ph Nị Vụ . Trần Đức Tuấn 714-530-5208
Ph Ngoại Vụ . Nguyễn Văn Long 714-537-7292
Thủ Quỹ C. Mai Tm 714-596-7366
Thư K C. Phạm Hong Tuyết Lan 714-531-0764
Phụ T Nội Vụ . Phan Xun Mai 714-402-8551
Phụ T Nội Vụ C. Nguyễn Thin Hương 714-638-8680
Phụ T Ngoại Vụ . H Đại Thắng 714-636-3889
Phụ T Ngoại Vụ C. Nguyễn H Thủy 714-534-5885